Oprogramowanie raportujące Tamtron WNexus

Przewodnik użytkownika

Wstęp

Oprogramowanie raportujące Tamtron WNnexus jest usługą internetową opartą na sieci web. Przeznaczone jest do monitorowania ważeń dokonanych za pomocą wag Tamtron. Usługa dostępna jest przy zastosowaniu dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej. Usługa dostarcza raportów ważeń w czasie rzeczywistym. W usłudze dostępne są także podstawowe funkcje wyszukiwania i klasyfikacji. Jest również możliwe, aby zachowywać raporty w formacie Microsoft Word lub Excel jak również w formatach OpenOffice

Uwaga! Wszystkie opisane funkcje nie są skonfigurowane dla wszystkich użytkowników.

Logowanie

Stroną główna serwisu jest www.tamtron.net/wnexus/ .Na stronie głównej znajdują się flagi, które reprezentuje języki, które są obsługiwane w serwisie. Klikając na flagę, którą chcesz używać jako języka usługi, zostaniesz przekierowany do strony logowania.

Na stronie logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło i kliknij przycisk Zaloguj aby zalogować się do serwisu. Otworzy się menu główne usługi.

Menu główne

Przyciski

Wyloguj – wylogowanie z usługi

Ustawienia – Strona ustawień użytkownika.

Uwagi – uwagi dla administratora usługi.

Pomoc – strona pomocy (ten plik).

lista wag

Na liście wag są wymienione wszystkie wagi które użytkownik ma prawo widzieć.

Pol lewej stronie każdej wagi na liście znajduje się przycisk . Klikając na ten przycisk otwiera się strona ustawień wagi .. Następnie na liście widoczny jest identyfikator wagi. Identyfikator ten wyświetlany jest w kolorze zielonym, jeśli waga jest podłączona do serwera WNexus. Za identyfikatorem znajduje się data, godzina i numer ostatniego zarejestrowanego kwitu.

Następnie widoczne są skróty do czterech rodzajów raportów : dziennego, tygodniowego, półmiesięcznego i miesięcznego. Raport dzienny pokazuje ważenia, które były wykonane w bieżącym dniu, jeżeli takie zaistniały. Pozostałe trzy raporty pokazują ważenia od momentu jak w nazwie skrótu do bieżącego momentu. Na końcu znajdują się linki do wyszukiwania i wyszukiwania zaawansowanego oraz do stron raportu sumy

Raport

Przyciski

Wyloguj - wylogowanie z usługi.

Raporty – narzędzie do przenoszenia z jednego raportu do drugiego.

Menu główne – Powrót do menu głównego.

Uaktualnienie – Uaktualnienie bieżącego raportu.

Drukuj – Otwarcie raportu bez przycisków w nowym oknie do wydruku.

Edycja – Wejście do trybu edycji wielu kwitów

Eksport – Zapis raportu w różnych formatach pliku.

Szukaj – otwarcie strony wyszukiwania.

Sum report – Otwarcie strony raportu sumy.

Uwagi – Informacja zwrotna do administratora usługi.

Pomoc – strona pomocy (ten plik).

Raport

Po lewej stronie wyświetlanego raportu znajduje się numer kwitu. Jeśli za tym numerem znajduje się znak * oznacza to że informacje na kwicie były edytowane w serwisie WNexus lub w wadze przez kierowcę. Za numerem znajdują się pola pamięci. Po nich jest znacznik czasu. Jest to czas wykonania ważenia pobrany z zegara wagi. Następne wyświetlana jest masa oraz ilość załadowanych łyżek na ciężarówkę i przyczepę oraz masa sumaryczna. Po danych ważenia znajdują się informacje o podpisach oraz pole wyboru, aby podpisać kilka kwitów. Następnie informacja o trybie, w jakim trybie ważenia zostały wykonane. Następnie znajduje się przycisk edycji kwitu.

W ostatniej linii raportu znajduje się suma wszystkich ważeń zawartych w raporcie.

Raport dzienny jest aktualizowany automatycznie jeżeli serwer odbierze nowe ważenia . Pozostałe raporty nie są uaktualniane automatycznie.

Można otworzyć podgląd kwitu klikając na jego numer. Kwit może zostać wydrukowany poprzez kliknięcie na ikonkę . Możliwe jest zmodyfikowanie informacji o firmie na kwicie w moich ustawieniach. Moje ustawienia można znaleźć w menu Ustawienia. Jest również możliwe podpisanie kwitu w podglądzie kwitu.

Możliwe jest sklasyfikowanie raportu w odniesieniu do jednego pola pamięci, klikając nazwę tej pamięci. W tym przypadku, pojawią się także całkowite sumy ważenia przypisane do wartości pamięci. Klikając na nazwę pola kwitu (#) lub nazwę pola daty i czasu, raport zostanie posortowany w kolejności numerów kwitów.

Aby podpisać kwity, kliknij pola wyboru tych biletów, które chcesz podpisać, a następnie kliknij przycisk Podpisz na dole raportu. Następnie wypełnij wymagane informacje i kliknij przycisk OK. Informacja o trybie ważenia (WM): B oznacza tryb podstawowy , N oznacza, że ważenie zostało zrobione w trybie normalnym, a S oznacza, że ważenie zostało zrobione w trybie ważenia magazynowego.

Edycja kwitów

Istnieje możliwość edycji danych pamięci i trybu ważenia, w przypadku, gdy stwierdzi się błędy. Istnieją dwa sposoby, aby edytować ważenia: Jest możliwe, aby edytować pojedynczy bilet ważenia lub możliwe jest edytowanie wielu bilety w tym samym czasie w jednej edycji.

Edycja pojedynczego kwitu

Po prawej stronie raportu znajduje się ikonka . Klikając ją pojawi się podgląd edycji kwitu. Należy wprowadzić poprawne dane i kliknąć Ok aby zapisać zmiany.

Edycja wielu kwitów

Klikając przycisk Edytuj otworzy się tryb edycji wielu kwitów. Znajdują się tu pola wyboru, które należy zaznaczyć przy kwitach, które zawierają błędy oraz pola wyboru pamięci, które zawierają błędy. Po dokonaniu wyborów kliknij przycisk Edytuj. Wtedy możliwe będzie wprowadzenie nowych wartości.

Uwaga! Jeżeli jakaś wartość pozostanie pusta, to wartość, która zostanie zapisana na serwerze też będzie pusta.

Jest możliwe zastosowanie funkcji wyszukiwania do określenia, które kwity zawierają błędne informacje. Wystarczy użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć te kwity, a następnie dokonać korekty.

Strona wyszukiwania

Na stronie wyszukiwania jest możliwe wyszukanie ważeń w żądanym przedziale. Godziny rozpoczęcia i zakończenia należy wpisać w formacie dd.mm.rrrr (dd = dzień dwiema cyframi, mm = miesiąc dwiema cyframi, yyyy = rok czterema cyframi) lub klikając ikonkę , a następnie wybierając dzień z kalendarza. możliwe jest także dodawanie kryterium czasu. W takim przypadku należy wpisać czas po wartości daty w formacie hh: mm. Czas powinien być oddzielony od daty spacją. Przykład formatu krytrium wyszukiwania: 18.02.2014 13:15

Możliwe jest przeszukiwanie ważeń, które odbyły się na konkretnej zmianie, dodając czas jej rozpoczęcia i zakończenia. (Fromat czasu: hh: mm). Jest również możliwe, aby wyszukać ważenia bez ograniczeń czasowych i kwitu. W tym przypadku wyszukiwanie ogranicza się do ostatnich 5000 kwitów.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia kryteriów wyszukiwania do wartości dwóch pamięci. Najpierw wybierz nazwę pamięci z listy, a następnie wybierz wartości, które mają być uwzględnione w raporcie. Na koniec kliknij przycisk Szukaj.

Jest również możliwe, aby ustalić kryteria wyszukiwania do trybu ważenia. Wtedy tylko ważenia, które zostały wykonane w trybie normalnym lub w trybie ważenia magazynowego zostaną włączone do wyniku.

Możliwe jest sklasyfikowanie ważeń według czasu. Można dokonać klasyfikacji ważeń w jednej, dwóch, czterech lub ośmiu godzinach. Klasyfikowanie zostanie wykonane w ten sam sposób za każdym razem, a nie w zależności od rzeczywistych czasów ważenia. Na przykład, jeśli wartość klasyfikowania to 8 godzin, to klasyfikacja będzie 0-8, 8-16 i 16-24.

Jeśli we wszystkich wagach jest taka sama struktura pamięci, to możliwe jest, aby wyszukiwać we wszystkich wagach w podobny sposób.

Jest możliwe, aby zachować parametry wyszukiwania do użycia w przyszłości. Należy podać nazwę zapisanych parametrów wyszukiwania i parametry zostaną zapisane na serwerze. Jeżeli na serwerze będą już zapisane parametry o tej samej nazwie zostaną zastąpione.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na wyszukiwanie ważeń za pomocą bardziej złożonych metod niż w przypadku standardowego wyszukiwania. Należy zdefiniować co najmniej jedną wagę, czas wyszukiwania oraz co najmniej jeden warunek wyszukiwania.

Wagę należy wybrać z listy wag. Jeśli we wszystkich wagach jest taka sama struktura pamięci to jest możliwe wybranie więcej niż jednej wagi.

Aby określić przedział dat, który będzie wykorzystywany w wyszukiwaniu można wybrać zdefiniowane okresy (dzień, tydzień, miesiąc lub pół miesiąc) lub można wybrać konkretne dni. Jest również możliwe, aby ustawić czasy w wyszukiwaniu.

Warunek wyszukiwania należy zdefiniować w następujący sposób: najpierw wybierz operator logiczny AND(ORAZ) lub OR(LUB). Następnie wybierz pamięć, według której wyszukujesz. Następnie wybierz operator (=, <>,> <> = <=). Następnie można albo wpisać na wybrać wartość, która będzie używana w wyszukiwaniu. Wartość może być również pusta. Następnie kliknij przycisk Dodaj warunek aby dołączyć warunek do wyszukiwania. Możliwe jest usunięcie warunku z wyszukiwania, klikając przycisk Usuń.

Możliwe jest klasyfikowanie i sortowanie wyników poprzez wybranie pamięci z listy. Klikając przycisk Szukaj wyszukiwanie jest uruchamiane.

Raport sumy

Jeżeli istnieje taka potrzeba można utworzyć raport za pomocą komórek pamięci. Najpierw wybierz pamięci które mają być włączone do raportu, następnie wybierz interwał czasowy i kliknij przycisk OK. Możliwa jest klasyfikacja w oparciu o datę. Do wyboru są: dzień, tydzień, dwa tygodnie i miesiąc.

Zapis raportu

Jest możliwe, aby zapisać raport w formacie Word albo Microsoft Excel przy czym programy te powinny być w wersji 2000 lub nowszej. Możliwe jest otwieranie plików w Excel i Word, Open Office 2.x. Dla starszych wersji oraz innych programów można zapisać raport w formacie CSV. Możliwe jest także zapisanie raportu w formacie Tamtron XML

Otwieranie w Excel

Kliknij przycisk Eksport I wybierz Excel. Następnie potwierdź Otwórz w oknie dialogowym. Raport otworzy się jako arkusz Excel do dalszej obróbki.

Otwieranie w Word

Kliknij przycisk Eksport I wybierz Word. Następnie potwierdź Otwórz w oknie dialogowym. Raport otworzy się jako dokument Word do dalszej obróbki.

OpenOffice

Kliknij przycisk Eksport I wybierz Word lub Excel. Następnie potwierdź Otwórz w oknie dialogowym. Raport otworzy się w OpenOffice Write jeśli wybrano Word lub w OpenOffice Calc jeśli wybrano Excel.

Otwieranie plików CSV za pomocą Excel

  1. Kliknij przycisk Eksport i wybierz CSV.

  2. Kliknij przycisk Zapisz i zapisz plik na przykład do folderu Moje dokumenty.

  3. Uruchom program Excel

  4. Jeśli masz Excel 2000 lub starszy, wybierz Dane, Import i import pliku tekstowego. Jeśli masz nowszą wersję niż 2000, wybierz z menu Plik i Otwórz.

  5. Zmień na wszystkie pliki (*. *) Jako typ pliku.

  6. Wybierz plik, który został zapisany i kliknij przycisk Import.

  7. Wybierz średnik jako separator i kliknij przycisk OK.

Raport jest już w programie Excel.

Ustawienia

Na stronie ustawień można zmieniać hasła i jednostki w jakich wyniki są wyświetlane. Jest też raport wagi i narzędzia rejestru. Możliwe jest także wysyłanie zamówień do wagi. Możesz skonfigurować w jaki sposób mają być wyświetlane raporty oraz przeglądać edycje i usuwanie kwitów.

Ustawienia własne

Na stronie ustawień własnych można ustawić informacje, które są wyświetlane na widoku kwitu. Te informacje to nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu i adres www.

Zmiana hasła

Po kliknięciu przycisku Zmiana hasła otwiera się strona zmiany hasła. Wprowadź nazwę użytkownika, bieżące hasło a następnie dwa razy nowe hasło, a następnie kliknij przycisk Zmiana hasła. Spowoduje to zapis nowego hasła na serwerze.

Jednostki

Kliknięcie na przycisk Jednostki otwiera stronę ustawień jednostek. Ustawienie strefy czasowej nie ma tutaj żadnego wpływu. Można to zignorować. Jednostką ważenia mogą być albo kilogramy albo tony. Naciskając przycisku Zapisz można zapisać zmienione ustawienia. Klikając przycisk Anuluj można odrzucić zmiany.

Raport wagi

Raport wagi pokazuje, kiedy waga była ostatni raz połączona z serwerem i kiedy wysłała ostatni wynik ważenia do serwera. Wszystkie czasy w raporcie są podane w strefie czasowej UTC. W normalnym czasie, czas UTC jest taki sam jak czas w Wielkiej Brytanii. W okresie letnim czas UTC jest to czas w Wielkiej Brytanii minus jedną godzinę. Raport nie aktualizuje się automatycznie. Jeśli chcesz zaktualizować raport kliknij przycisk Uaktualnienie. Klikając przycisk Wyloguj wylogujesz się z serwisu. Klikając przycisk Menu główne można powrócić do menu głównego serwisu.

Rejestr

Rejestr pokazuje wydarzenia, które miały miejsce na serwerze, na wadze i podczas transmisji między wagą a serwerem. Dostępne są następujące dzienniki: dziennik zdarzeń, dziennik brakujących kwitów, dziennik logowania i raport włączeń.

Zdarzenia

Dziennik zdarzeń zawiera informacje o ruchu między wagą a serwerem. Pokazuje również, jeżeli nastąpiła aktualizacja plików FTP, lub pliki zostały wysłane lub pobrane z serwera FTP.

Brakujące kwity

W dzienniku brakujących kwitów pokazuje kwity które zostały wysłane z wagi do serwera ale ich odbiór nie został potwierdzony. Możliwe jest wysłanie żądania do wagi aby przesłała jeszcze raz nie potwierdzone wyniki do serwera.

Dziennik logowania

Dziennik logowania pokazuje czas w jakim operator ładowarki był zalogowany do wagi. Funkcja ta wymaga zainstalowanej opcji immobilizera.

Raport włączeń

Raport włączeń pokazuje czas kiedy waga została połączona I rozłączona z serwerem.

Zamówienia

Za pomocą tej funkcji możliwe jest wysyłanie zamówień do wagi i aktualizacja jej pamięci. Możesz śledzić postęp wysyłania na stronie dziennika.

Usuwanie wpisów z komórek pamięci wagi

Możliwe jest usunięcie pozycji z komórek pamięci wagi. Kliknij na przycisk „Remove Memo item”. Wybierz wagę, nazwę komórki, pozycję I kliknij „Send”. Możesz śledzić postęp wysyłania na stronie dziennika.

Ustawienia raportów

Na stronie ustawień raportu, można ustawić które pamięci i parametry są widoczne na raporcie. Możliwe jest również, aby ustawić, czy narzędzia do edycji i podpisywania są widoczne. Możliwe jest również ustawienie czy informacje o trybie ważenia są widoczne. Ponadto możliwe jest, aby wybrać, czy wszystkie ważenia będą wyświetlane na raporcie lub czy tylko ważenia, które zostały wykonane w trybie normalnym

Historia zmian

Historia zmian pokazuje zmiany danych ważeń i usunięcia kwitów, jakie miały miejsce. Jest możliwe, aby anulować zmiany i usunięcia poprzez kliknięcie przycisku Cofnij. W przypadku wycofania zmian na serwerze zostaje zapisane nowe zdarzenie o cofnięciu zmian i będzie ono widoczne w historii zmian.

Sortowanie wag

Możesz ustawić kolejność, w jakiej wagi będą wyświetlane na ekranie. Funkcja działa w następujący sposób: Wybierz wagę. Przesuń wagę w żądane miejsce, klikając przyciski w górę i w dół. Następnie zatwierdź kolejność klikając przycisk OK.

raporty e-mail

Funkcja ta umożliwia ustawienie adresu e-mail na który będą wysyłane automatycznie kwity e-mail. Jest również możliwe, aby skonfigurować warunki wysłania kwitu, na przykład w przypadku ważenia wykonanego dla określonego klienta.

Administracja Power

Narzędzie Power admin pozwala na wysłanie do wagi nowej struktury pamięci, nowych pozycji pamięci oraz na usunięcie danych z wagi. Wybierz wagę i polecenie lub wybierz plik, który chcesz wysłać do wagi i kliknij przycisk Wyślij.

Klikając przycisk Power software , rozpoczniesz pobieranie najnowszej wersji oprogramowania wagi Power. Zapisz plik na dysku USB aby zaktualizować oprogramowanie w wadze.

Uwagi

Wypełnij formularz informacji zwrotnych zawierając w nim opinie i komentarze, które zostaną dostarczone do administratora systemu.

Ustawienia wagi

Klikając ikonkę otworzy się ekran ustawień wagi. Identyfikator wagi to nazwa identyfikująca wagę w serwisie. Identyfikator ten jest ustalany przez użytkownika. Jeśli wielu użytkowników ma dostęp do wagi wszyscy użytkownicy mogą nazywać wagę, jak chcą. Pole klienta to opcjonalne odniesienie do pola pamięci, która zawiera nazwy klientów.

Dla wag Power możliwe jest zdefiniowanie tekstów, które zostaną pokazane zamiast USER, PRICE i VOLUME.

Komunikaty o błędach

Permission denied

Nazwa użytkownika lub hasło są błędne. Kliknij Wyloguj aby wpisać dane jeszcze raz.

Brak żądanych danych

Brak ważeń w zadanym interwale czasowym. Zazwyczaj tak się dzieje gdy uruchamiamy Raport dzienny a w danym dniu nie było jeszcze żadnych ważeń. Kliknij przycisk Menu główne aby powrócić do menu głównego.

zaktualizowano 5.8.2014


Powered By Tamtron Oy